Dokumenti i objave

Natječaj za radno mjesto - Gerontodomaćin / Gerontodomaćica 

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u Centru do povratka djelatnice s bolovanja

 

Oglas za radno mjesto Gerontodomaćin / Gerontodomaćica možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Oglas natječaja gerontodomaćica 16.11.2022.pdf

 

I.

Uvjeti za obavljanje poslova:

- srednju stručna sprema

- vozačka dozvola za “B” kategoriju

- nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN  18/22, 46/22).

 

Zbog načina obavljanja poslova gerontodomaćina/ce potrebno je da prijavitelj ima mogućnost korištenja osobnog vozila u službene svrhe.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Gerontodomaćin/ica je je osoba koja pruža pomoć starijoj i nemoćnoj osobi ili invalidnoj osobi pomoć u njenom kućanstvu.

 

Poslovi gerontodomaćina/ice su:

- pružanje usluga korisnicima koje se odnose na pomoć pri

  • obavljanju kućnih poslova: dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju  obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština.
  • Održavanje osobne higijene: pomoć u oblačenju, svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba
  • Zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba  i pratnja pri nužnim izlascima iz kuće – liječnički pregledi i drugo

- obavljanje i drugih poslova po nalogu voditelja odsjeka ili ravnatelja Centra.

 

II.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas potrebno je obvezno priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe srednje škole),

- vozačka dozvola B kategorija (preslika)

- elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od objave ovog oglasa)

- vlastoručno potpisana Izjava kandidata/kinje o nepostojanju zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi

- vlastoručno potpisanu Izjava kandidata/kinje da ima mogućnost koristiti osobno vozilo u službene svrhe za obavljanje poslova gerontodomaćina/ce.

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi. Traženi prilozi mogu biti u presliku i ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat/kinja dužan/na je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati/kinje prijavom na oglas pristaju da Centar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Centar će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima (sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

III.

Gerontodomaćica se prima na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s bolovanja.

Osnovna plaća gerontodomaćina/ce utvrđuje se množenjem koeficijenta u visini od 0,84, uvećanog za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, s osnovicom u visini od 6.960,00 kn.

 

IV.

S odabranim/om gerontodomaćinom/com sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze.

 

V.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

 

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati/kinje prijavljeni na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovog znanja, radnih sposobnosti, interesa i motivacije  temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom obavljati poslove gerontodomaćina/ce (svaki član Povjerenstva za provedbu oglasa vrednuje rezultata razgovora (intervjua) bodovima od 0-10). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti pravovremeno obaviješteni najkasnije 5 dana prije održavanja istog putem internet stranice Centra. Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

 

VI.

Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom  na sljedeću adresu:

Centar za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85a, 51260 Crikvenica

Rok za podnošenje prijava je 22.11.2022.g. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

Ovaj oglas objavljen je na mrežnim stranicama Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima u zakonskom roku.

 

Ravnateljica Centra

Edita Kalanj dipl.oec.