Dokumenti i objave

Gerontodomaćin / Gerontodomaćica – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u Centru

 

Uvjeti za obavljanje poslova:


- srednju stručna sprema
- vozačka dozvola za “B” kategoriju
- nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 89/19, 64/20).


Zbog načina obavljanja poslova gerontodomaćina/ce potrebno je da prijavitelj ima mogućnost korištenja osobnog vozila u službene svrhe.


Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Gerontodomaćin/ica je je osoba koja pruža pomoć starijoj i nemoćnoj osobi ili invalidnoj osobi pomoć u njenom kućanstvu.
Poslovi gerontodomaćina/ice su: - pružanje usluga koje se odnose na pomoć pri pripremanju  obroka, održavanje čistoće stambenog prostora, pranje i glačanje rublja, briga o higijeni i osobnom izgledu i sl.

 


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas potrebno je obvezno priložiti sljedeće:


- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe srednje škole),
- vozačka dozvola B kategorija (preslika) 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od objave ovog oglasa)
- vlastoručno potpisana Izjava kandidata/kinje o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi
- vlastoručno potpisanu Izjava kandidata/kinje da ima mogućnost koristiti osobno vozilo u službene svrhe za obavljanje poslova            gerontodomaćina/ce.

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi. Traženi prilozi mogu biti u presliku i ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat/kinja dužan/na je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati/kinje prijavom na oglas pristaju da Centar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Centar će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima (sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 


Gerontodomaćica se prima na određeno vrijeme od 12 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova, a vezano za projekt „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije“. 
Osnovna plaća gerontodomaćina/ce utvrđuje se množenjem koeficijenta u visini od 0,84, uvećanog za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, s osnovicom u visini od 6.695,00 kn, 

 


S odabranim/om gerontodomaćinom/com sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme kojim će se definirati međusobna prava i obaveze. 

 

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati/kinje prijavljeni na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa bit će pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovog znanja, radnih sposobnosti, interesa i motivacije  temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom obavljati poslove gerontodomaćina/ce (svaki član Povjerenstva za provedbu oglasa vrednuje rezultata razgovora (intervjua) bodovima od 0-10). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti pravovremeno obaviješteni najkasnije 5 dana prije održavanja istog putem internet stranice Centra. Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

 

 

Prijave se podnose  poštanskom pošiljkom  na sljedeću adresu: 
Centar za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85a, 51260 Crikvenica 


Rok za podnošenje prijava je 20.05.2021.g. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje. 

 

Ovaj oglas objavljen je na mrežnim stranicama Centra za pružanje usluga u zajednici grada Crikvenice, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima u zakonskom roku.

 

 

V.d. ravnatelja: Edita Kalanj

Broj: 40/21

 

 

Oglas za radno mjesto Gerontodomaćin / Gerontodomaćica možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

gallery/Oglas gerontodomaćica određeno.docx