Dokumenti i objave

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_73_1368.html